Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ отново се „завръща“ в к-с „Лазур“

Мобилната станция за КАВ отново се „завръща“ в к-с „Лазур“

08 Sep 2022

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас вече е позиционирана в к-с „Лазур", пред бл.1.

 

Станцията работи в автоматичен режим, извършва 24-часови непрекъснати замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.