Качество на въздуха в Бургас По искане на граждани Мобилната станция за КАВ е разположена в кв. Лозово

По искане на граждани Мобилната станция за КАВ е разположена в кв. Лозово

25 Jul 2022

 

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас по искане на жителите на квартала е позиционирана в кв. Лозово, на ул. „Роза" в близост до пресечката с ул. „Ястребино".

 

Станцията е в автоматичен режим, извършва 24-часови непрекъснати замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.