Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция на Община Бургас е позиционирана в к-с „Славейков“

Мобилната станция на Община Бургас е позиционирана в к-с „Славейков“

02 Apr 2021

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха промени своето местоположение - тя вече е разположена в к-с „Славейков", в непосредствена близост до Спортния комплекс „Парк Арена ОЗК".

 

Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, като се измерват концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, както и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.