Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция ще „следи“ за качеството на въздуха в ЦГЧ

Мобилната станция ще „следи“ за качеството на въздуха в ЦГЧ

05 Nov 2020

В началото на отоплителния сезон, Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в ЦГЧ, на ул. «Оборище» срещу Наказателния паркинг.

 

В автоматичен режим се извършват непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от извършвания мониторинг, като подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е налична чрез интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.