Качество на въздуха в Бургас Новото местоположение на Мобилната станция за КАВ е в к-с „Славейков“

Новото местоположение на Мобилната станция за КАВ е в к-с „Славейков“

17 Jul 2020

Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас вече е с нова локация - к-с «Славейков», до бл.54.

В автоматичен режим се извършват непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.