Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ вече е в к-с „Лазур“

Мобилната станция за КАВ вече е в к-с „Лазур“

13 Jan 2020

Мобилната станция на Община Бургас ще следи за качеството на въздуха в к-с «Лазур» - тя е разположена в градинката под блокове 73 и 75.

Станцията работи в автоматичен режим, извършва непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.