Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ е в к-с „Изгрев“

Мобилната станция за КАВ е в к-с „Изгрев“

14 Aug 2019

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира к-с "Изгрев" до бл.73, под Парк Велека.

 

В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.

 

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.