Качество на въздуха в Бургас Какво е качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“?

Какво е качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“?

06 Mar 2019

Какво е качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“?

Мобилната станция за КАВ на общината вече е разположена в района на едно от натоварените кръстовища в Бургас - кръговото на „Трапезица".

Чрез непрекъснати 24-часови измервания се регистрират концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.