Качество на въздуха в Бургас Показания

Показания

Състояние на въздуха към 26.02.2021 19:54
SO2 NO2 O3 H2S PM10БензенСтирол Общо
Долно Езерово
много добро 12.5 ug/m3 много добро 25.2 ug/m3 много добро 59.8 ug/m3 много добро 0.0032 mg/m3 средно 65.7 ug/m3 1.0 ug/m3няма данни
Меден Рудник
много добро 9.3 ug/m3 много добро 17.6 ug/m3 много добро 66.5 ug/m3 много добро 0.0028 mg/m3 добро 40.4 ug/m3 1.4 ug/m3няма данни
Бургас OPSIS
много добро 3.4 ug/m3 много добро 20.0 ug/m3 много добро 60.3 ug/m3 няма данни няма данни 1.1 ug/m3много добро 1.3 ug/m3
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро 3.1 ug/m3 много добро 0.6 ug/m3 много добро 54.9 ug/m3 много добро 0.0003 mg/m3 средно 55.1 ug/m3 1.2 ug/m3много добро 0.0 ug/m3
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни добро 27.0 ug/m3няма данниняма данни

Общо състояние към 26.02.2021 19:54
средно

Данни от МОБИЛНА СТАНЦИЯ

Азотен диоксид

Азотен диоксид

Бензен

Бензен

Озон

Озон

Серен диоксид

Серен диоксид

Сероводород

Сероводород

Стирен

Стирен

Фини прахови частици < 10um

Фини прахови частици < 10um
Атмосферни замърсители и съответните пределно допустими концентрации
Атмосферен замърсител Формула Норма за опазване на
човешкото здраве
Праг за информиране
на населението
Алармен праг
Азотен диоксид NO2 200 µg/m3 за час   400 µg/m3 за час
Въглероден оксид CO 10 mg/m3 за 8 часа    
Озон O3 120 µg/m3 за 8 часа 180 µg/m3 за час 240 µg/m3 за час
Серен диоксид SO2 350 µg/m3 за час
125 µg/m3 за денонощие
  500 µg/m3 за час
Сероводород H2S  0.015 mg/m3 за денонощие    
Стирен Stirol 5 µg/m3 за час
3 µg/m3 за денонощие
   
Фенол Fenol 20 µg/m3 за час
10 µg/m3 за денонощие
   
Фини прахови частици < 10um PM10  50 µg/m3 за денонощие