Качество на въздуха в Бургас Показания

Показания

Състояние на въздуха към 19.09.2019 09:31
SO2 NO2 O3 H2S PM10БензенСтирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни средно 51.4 ug/m3няма данниняма данни
Меден Рудник
много добро 0.0 ug/m3 много добро 31.6 ug/m3 много добро 31.0 ug/m3 много добро 0.0024 mg/m3 много добро 15.8 ug/m3 0.8 ug/m3няма данни
Бургас OPSIS
много добро 1.8 ug/m3 много добро 26.8 ug/m3 много добро 45.3 ug/m3 няма данни няма данни 0.5 ug/m3много добро 0.5 ug/m3
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро 8.3 ug/m3 много добро 40.0 ug/m3 много добро 31.5 ug/m3 много добро 0.0007 mg/m3 добро 35.9 ug/m3 0.3 ug/m3много добро 0.3 ug/m3
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данниняма данни

Общо състояние към 19.09.2019 09:31
средно

Данни от МОБИЛНА СТАНЦИЯ

Азотен диоксид

Азотен диоксид

Бензен

Бензен

Озон

Озон

Серен диоксид

Серен диоксид

Сероводород

Сероводород

Стирен

Стирен

Фини прахови частици < 10um

Фини прахови частици < 10um
Атмосферни замърсители и съответните пределно допустими концентрации
Атмосферен замърсител Формула Норма за опазване на
човешкото здраве
Праг за информиране
на населението
Алармен праг
Азотен диоксид NO2 200 µg/m3 за час   400 µg/m3 за час
Въглероден оксид CO 10 mg/m3 за 8 часа    
Озон O3 120 µg/m3 за 8 часа 180 µg/m3 за час 240 µg/m3 за час
Серен диоксид SO2 350 µg/m3 за час
125 µg/m3 за денонощие
  500 µg/m3 за час
Сероводород H2S  0.015 mg/m3 за денонощие    
Стирен Stirol 5 µg/m3 за час
3 µg/m3 за денонощие
   
Фенол Fenol 20 µg/m3 за час
10 µg/m3 за денонощие
   
Фини прахови частици < 10um PM10  50 µg/m3 за денонощие