Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ ще изпрати старата и ще посрещне 2024 г. в кв. Долно Езерово

Мобилната станция за КАВ ще изпрати старата и ще посрещне 2024 г. в кв. Долно Езерово

13 дек 2023

Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух отново е позиционирана в кв. Долно Езерово - разположена е до Трафопоста на ул. „Арбанаси".

Чрез автоматичната станция се извършват непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.