Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ е разположена в к-с „Изгрев“

Мобилната станция за КАВ е разположена в к-с „Изгрев“

02 окт 2023

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е позиционирана в к-с "Изгрев" до бл.73, под Парк Велека.

 

Чрез автоматичната станция се извършват непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на девет основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, етилбензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.