Качество на въздуха в Бургас К-с „Меден Рудник“ е поредната „спирка“ на Мобилната станция за контрол чистотата на въздуха

К-с „Меден Рудник“ е поредната „спирка“ на Мобилната станция за контрол чистотата на въздуха

25 юли 2023

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас вече е разположена в района на РУМ „Резвая" в к-с „М. Рудник".

 

Чрез автоматичната станция се извършват непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на девет основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, етилбензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.