Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ отново е разположена в района на рафинерията

Мобилната станция за КАВ отново е разположена в района на рафинерията

11 юли 2023

Община Бургас е партньор по проект LIFE WATEROIL, чиято основна цел е да се приложат, тестват и демонстрират технически решения и технологии за решаване на проблеми, свързани с околната среда и здравето. В изпълнение на дейностите по проекта, Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас отново ще бъде позиционирана по периметъра на оградата на  „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, за извършване на контролни замервания.

Чрез автоматичната станция се извършват непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на девет основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, етилбензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.