Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ е с нова локация – в района на рафинерията

Мобилната станция за КАВ е с нова локация – в района на рафинерията

06 апр 2023

Във връзка с изпълнение на проект LIFE WATEROIL, чиято основна цел е да се приложат, тестват и демонстрират технически решения и технологии за решаване на проблеми, свързани с околната среда и здравето, Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас в рамките на един месец ще бъде позиционирана по периметъра на оградата на  „Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Чрез автоматичната станция се извършват непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.