Качество на въздуха в Бургас В началото на отоплителния сезон Мобилната станция за КАВ е разположена в кв. Възраждане

В началото на отоплителния сезон Мобилната станция за КАВ е разположена в кв. Възраждане

09 ное 2022

Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух е с местоположение ул. „Фердинандова", в близост до кръстовището на ул. „Ив. Вазов" и бул. „Мария Луиза".

Извършват се непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.