Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ е разположена в близост до плажа

Мобилната станция за КАВ е разположена в близост до плажа

01 юли 2022

В началото на лятото Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в близост до плажа - до входа на Морска гара.

В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.