Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция ще контролира нивата на замърсителите на въздуха в югозападната част на кв. Възраждане

Мобилната станция ще контролира нивата на замърсителите на въздуха в югозападната част на кв. Възраждане

20 апр 2022

Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух е с локация - ул. „Фердинандова" в близост до кръстовището на бул. „Ив. Вазов" и бул. „Мария Луиза".

Извършват се непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.