Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ е позиционирана в кв. Долно Езерово

Мобилната станция за КАВ е позиционирана в кв. Долно Езерово

10 фев 2022

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас е с ново местоположение - в кв. Долно Езерово, на кръстовището на ул. „Г. Дълбошки" и ул. „Алабин".

 

Станцията е в автоматичен режим, извършва 24-часови непрекъснати замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.