Качество на въздуха в Бургас Проследяваме качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“

Проследяваме качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“

10 сеп 2021

Мобилната станция за КАВ на общината вече е разположена в района на едно от най-натоварените кръстовища в Бургас - „Трапезица".

Чрез непрекъснати 24-часови измервания се регистрират концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.