Качество на въздуха в Бургас Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

08 яну 2021

В първия месец на новата 2021 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е разположена в кв. Долно Езерово, на кръстовището на ул. „Г. Дълбошки" и ул. „Алабин".

 

Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.