Качество на въздуха в Бургас Под контрола на Мобилната станция за КАВ е качеството на въздуха в ЦГЧ

Под контрола на Мобилната станция за КАВ е качеството на въздуха в ЦГЧ

11 фев 2019

От средата на м. януари Мобилната станция за КАВ е разположена в к-с „Възраждане" - на кръстовището на ул. „Фердинандова"/бул. „Ив. Вазов"/бул. „Мария Луиза".

Извършват се непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.