Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за КАВ е в к-с "Славейков"

Мобилната станция за КАВ е в к-с "Славейков"

10 сеп 2018

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира до ОДЗ 8 "Брезичка", в близост до бл.75 на к-с "Славейков".
В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.
Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg , Раздел <Околна среда>, Качество на атмосферния въздух в Бургас.
Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.