Качество на въздуха в Бургас К-с „Зорница“ – новата „спирка“ на Мобилната станция за КАВ

К-с „Зорница“ – новата „спирка“ на Мобилната станция за КАВ

20 юли 2018

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в близост до Спортна зала „Бойчо Брънзов“, в к-с „Зорница“.

 

В непрекъснат режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.

 

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 

Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.