Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция на общината извършва непрекъснати замервания на концентрациите на основни замърсители на атмосферния въздух в кв. Долно Езерово

Мобилната станция на общината извършва непрекъснати замервания на концентрациите на основни замърсители на атмосферния въздух в кв. Долно Езерово

15 дек 2017

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е разположена в кв. Долно Езерово - на кръстовището на улиците «Георги Дълбошки» и «Алабин».

 

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.