Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е в к-с „Славейков“

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е в к-с „Славейков“

10 ное 2017

Мобилната станция за КАВ на общината вече е разположена на територията на Терминал «Славейков» и жителите на комплекса могат да се информират какво е качеството на въздуха в района.

 

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.