Качество на въздуха в Бургас Обща информация

Обща информация

ЗАЩО Е ВАЖНО КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА?

За едно денонощие средно един възрастен човек вдишва около 10 000 литра въздух. В този смисъл качеството на въздуха, който ние дишаме е от огромно значение за нашето здраве. Днес, в големите градове на България и Европа, замърсеният въздух представлява реална заплаха за хората.

Понятието „замърсяване на въздуха" се прилага за различни замърсители - химични, физични, биологични или други, които по някакъв начин влияят и променят природните характеристики на атмосферата и оказват влияние върху здравето на хората и околната среда. Навсякъде замърсяването на въздуха оказва влияние върху качеството на живот, като за съжаление дава отражение при регистрираните случаи с летален изход и увеличения брой респираторни заболявания.

Контролът на нивата на атмосферните замърсители създава предпоставки за управление и подобряване на качеството на въздуха съобразно действащите нормативни уредби, като крайният ефект, който се цели е намаляване на негативното въздействие и подобряване на качеството на въздуха.

 

Основни източници на замърсяването в Бургас:

 • Автомобилният трафик е основният източник на замърсяването на въздуха в големите градове. Значителни количества емисии азотни оксиди и СО се емитират от автомобилите, както и голяма част от количествата прахови частици. По-едрите прахови частици се състоят от суспендирания от пътищата и улиците прах, докато чрез отработилите газове на автомобилите се емитират основно фини прахови частици. Между 80 и 90% от емисиите на азотните оксиди се дължат на автомобилния трафик. Всъщност автомобилното движение е източник на атмосферно замърсяване през цялата година.

 • Битовото отопление чрез дърва и въглища може да бъде значителен източник на емисии (фини прахови частици, бензен) в студените зимни дни. Не всички жилищни комплекси на Бургас са свързани с централна система за отопление. В центъра на града, нетоплофицираните жилищни комплекси и в околните села, отоплението на дърва е най-разпространеният метод за битово отопление. Тези източници могат да допринесат за значителна част от емисиите на фини прахови частици.

 • "Лукойл Нефтохим Бургас" АД е най-голямата рафинерия в страната. Рафинериите могат да бъдат източник на широк спектър от замърсители (фини прахови частици, въглеводороди, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород), както от производствените процеси, така и от случайни емисии от течове и от резервоарния парк.

 • Строителните и ремонтни дейности са източник на замърсяване с прах и фини прахови частици. Прахът, генериран от строителните площадки или от не-асфалтирани пътища бива повторно разпространяван от завихрянията на въздуха, създадени от автомобили или вятър и може да се превърне в проблем за околната среда. Основната част от праха са груби частици, които се отлагат в близост до пътното платно (в рамките на 10 до 20 метра). По-малко от 10 на сто от праха остава суспендиран като фини прахови частици (ФПЧ10) и допринася за замърсяването на въздуха в по-голям мащаб.

 • Промишленост - на територията на Бургас развиват дейност няколко промишлени предприятия, като те също допринасят за замърсяването на атмосферния въздух, включително и с фини прахови частици.

 

Основните замърсители на въздуха в градските райони са азотните окиси (особено NO2), с произход от двигателите с вътрешно горене и прахови частици, чиито източник са битовото отопление, отработените газове от автомобилите и отложени частици по повърхността на пътя.

 

Първични замърсители

Основните първични замърсители се причиняват в резултат на човешката дейност:

 • Прахови частици (ФПЧ)

- PM10 е фракцията суспендирани частици, чиито размери са с диаметър под 10 микрометъра

- PM2.5 фракцията са частиците, които са с размер под 2.5 микрометъра и могат да причинят бронхиални и белодробни проблеми

 • Серен диоксид (SO2) - емитира се при горивните процеси, особено при горене на въглища и течни горива с високо сярно съдържание

 • Азотни оксиди (NOx) и азотен диоксид (NO2) - азотният диоксид се емитира при горене при високи температури. Основен източник на емисии от азотни оксиди се явяват отработилите газове на автомобилите в големите градове

 • Въглеродният оксид (CO) е безцветен, без мирис, недразнещ, но много отровен газ. Той е продукт от непълното изгаряне на горивата, като бензин, дизелово гориво, природен газ, въглища и дърва. Отработените газове от автомобилите са основен източник на въглероден оксид в градските райони

 • Въглеродния диоксид (CO2) е парников газ, продукт от горивните процеси

 • Летливи органични съединения (ЛОС) - отделят се под формата на газове, например изпарения, горива и разтворители

 • Токсични метали като олово, кадмий и мед

 • Хлорфлуорвъглеводородите (CFC) са съединения, вредни за озоновия слой, които се отделят от продукти, които понастоящем е забранено да се използват

 • Амоняк (NH3) - основно се отделя от земеделски процеси

 • Неприятни миризми, например от отпадъци, отпадъчни води и промишлени процеси

 • Радиоактивни замърсители, произведени от ядрени взривове и военни експлозиви и естествени процеси.

 

Вторични замърсители

Вторичните замърсители включват:

 • Прахови частици (ФПЧ), получени от газообразни първични замърсители, и съединения във фотохимичен смог, като азотен диоксид

 • Приземен озон (O3) формира се от NOx и ЛОС в присъствие на слънчева светлина