Качество на въздуха в Бургас ИНДЕКС ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ИКАВ)

ИНДЕКС ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ИКАВ)

ИКАВ се фокусира върху последиците за човешкото здраве, които е възможно да се проявят в рамките на няколко часа или дни след дишането на замърсен въздух.

На Интернет страницата http://air.burgas.bg ИКАВ за Община Бургас се изчислява на основа на шест от контролираните замърсители на въздуха:

 • Азотен диоксид (NO2)

 • Серен диоксид (SO2)

 • Прахови частици (PM10)

 • Сяроводород (H2S)

 • Озон (O3)

 • Стирен

Законодателството по околна среда в България, което е изцяло синхронизирано с Европейското законодателство и в частност това за атмосферния въздух, определя нормите за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ) за всеки един от тези замърсители. 

Вещество Обозначение  Норма за опазване на човешкото здраве   Период на измерване
Серен диоксид SO2 350 µg/m3
125 µg/m3
1 ч.
24 ч.
Въглероден оксид CO 10 mg/m3 8 ч.
Азотен диоксид NO2 200 µg/m3
40 µg/m3
1 ч.
1 год.
Озон O3 180 µg/m3
120 µg/m3
1 ч.
8 ч. 
Фини прахови частици PM10 50 µg/m3
40 µg/m3
24 ч
1 год. 
Бензен C6H6 5 µg/m3 1 год.
Стирен C8H8 5 µg/m3
3 µg/m3
1 ч.
24 ч. 

 

 

Какво представлява ИКАВ

Индексът за качество на въздуха (ИКАВ) за Бургас се изчислява като се ползва методиката на Американската агенция за околна среда US EPA. За добър стандарт за качество на въздуха се приема стойност до 100 единици. Когато ИКАВ е със стойност над 100 се счита, че качеството на въздуха е нездравословно - първо за специфични чувствителни групи, а при постепенно увеличение за по-голямата част от населението.

ИКАВ Стойности Нива на опасност за здравето Цветове
когато ИКАВ е със стойности: ...качеството на въздуха е: ...и се визуализира с този цвят:
0 до 50 Добро Зелен
51 до 100 Умерено Жълт
101 до 200 Нездравословно Орангев
> 200 Много нездравословно Червен

 

Всяка категория съответства на различно ниво на ефект върху здравето на хората:

 • "Добро" - ИКАВ е между 0 и 50. Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха носи малък или никакъв риск.

 • "Умерено" - ИКАВ е между 51 и 100. Качеството на въздуха е приемливо, но нивото на някои замърсители може да представлява умерен риск за здравето на много малък брой хора. Например, хората, които са изключително чувствителни на озона могат да получат респираторни проблеми.

 • "Нездравословно " - Когато стойностите на ИКАВ са между 101 и 150, хора от по-чувствителните групи могат да усетят влошаване на здравето. Това означава, че има вероятност те да бъдат засегнати при по-ниски нива на замърсяване, отколкото широкия кръг от хора. Например, хората с белодробни заболявания, са с по-голям риск при излагането на озон, а хора със заболяване на белия дроб или болест на сърцето са с по-голям риск при излагане на фини прахови частици. Широката общественост вероятно няма да бъде засегната, когато ИКАВ е в този диапазон. Всеки може да започне да изпитва проблеми със здравословното състояние при стойности на ИКАВ между 151 и 200.

 • "Много нездравословно " - стойности на ИКАВ между 201 и 300 представляват опасност за здравето, което означава, че всеки може да изпита по-сериозни здравни неразположения и проблеми. Стойности над 300 предупреждават за критична за здравето ситуация. Има голяма вероятност цялото население да бъде засегнато.


 

Как се изчислява индекса за качество на въздуха

Индексът за качество на въздуха (ИКАВ) се изчислява на базата на шест от контролираните замърсители на въздуха:

 • показателите за SO2, NO2, O3, H2S и стирен се базират на 1 часови средни стойности
  показателите за ФПЧ10 се изчислява по метода на 24 часова плаваща средна стойност,
  ИКАВ се определя от компонента с най-високо съотношение C / Climit, където С е измерената концентрация и Climit е нормата за опазване на човешкото здраве за съответния период всеки компонент. ИКАВ се обновява на всеки час.

Национална система за мониторинг на въздуха

Изпълнителната агенция за околна среда (ИАОС) поддържа Националната система за мониторинг на атмосферния въздух. На територията на Община Бургас стационарните станции са 3 на брой. Автоматичните измервателни станции контролират чрез 24-часови непрекъснати замервания нивата на определени замърсители, като се следят и метеорологични параметри.

През 2011 г. към мрежата бе добавена Мобилна станция за контрол на качеството на въздуха на Община Бургас.

Основните цели на измервателните станции са да следят и регистрират нивата на замърсяване в градските жилищни райони с оглед опазване на човешкото здраве. Местоположенията на мобилната станция са избрани въз основа на цялостна оценка на мястото и на базата на краткосрочни измервания.

 

ДОАС система OPSIS

Контролират се следните замърсители: бензен, азотен диоксид, озон, серен диоксид, стирен, толуен и ксилени. Системата е разположена на сградата на РИОСВ Бургас, ул. "Перущица" 67. Там съществува и пункт за контрол замърсяването на общ прах и фини прахови частици.

 

АИС кв. Долно Езерово

Извършват се непрекъснати измервания на следните замърсители на атмосферния въздух: бензен, въглероден оксид, сяроводород, метанови и неметанови въглеводороди, азотни оксиди, озон, РМ10 и серен диоксид.

Районът основно попада под въздействието на промишлените инсталации на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл Енергия и Газ" ЕООД и промишлените предприятия, разположени източно от кв. Долно Езерово. Допълнително влияние оказва и комунално-битовата дейност на населеното място /квартала/.

 

АИС к-с "Меден Рудник"

Извършват се непрекъснати измервания на следните замърсители на атмосферния въздух: бензен, въглероден оксид, сяроводород, азотни оксиди, озон, РМ10 и серен диоксид.

Районът попада основно под въздействието на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл Енергия и Газ" ЕООД, емисиите от утаителните басейни на рафинерията и южната промишлена зона на Бургас. Тъй като к-с "Меден Рудник" не е включен в системата за централно топлоснабдяване, през зимния сезон допълнително негативно влияние оказват емисиите от домашните отоплителни уредби на твърдо и течно гориво. Значима част от общите емисии на азотни оксиди и общ суспендиран прах и фини прахови частици се формират и от автомобилния транспорт.

 

Мобилна станция за контрол качеството на въздуха

Мобилната станция за контрол на КАВ контролира следните замърсители: серен диоксид, азотни оксиди, сяроводород, озон, бензен, стирен, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5.

Мобилността й дава възможност станцията да се разполага в различните жилищни комплекси и квартали на Бургас, както и в съставните селища на общината.