Качество на въздуха в Бургас ВЛИЯНИЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ВЪЗДУХА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО

ВЛИЯНИЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ВЪЗДУХА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО

Високите концентрации на замърсители на въздуха могат да причинят различни неблагоприятни последици върху човешкото здраве и околната среда.

 

Въздухът е навсякъде около нас, той е жизненоважен и замърсяването му има огромно влияние върху здравето. Като пример - един възрастен човек вдишва средно около 10 000 литра въздух всеки ден.

 

В световен мащаб замърсяването на въздуха се счита за основна причина за големия брой смъртни случаи от респираторни заболявания. Днес замърсяването на въздуха в нашите градове е от голямо значение за здравето на хората, особено тези, които живеят в градските райони. В таблицата по-долу са посочени последиците за здравето, причинени от замърсителите на въздуха.

 

Има редица вещества, съдържащи се във въздуха, които обикновено се класифицират като замърсители. Сред тях са прахови частици (ФПЧ), азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO2), въглероден окис (CO), озон (О3), летливи органични съединения (ЛОС) и олово (Pb).

Въглеродният диоксид (CO2) се отделя от изгарянето на изкопаеми горива и е един от причинителите на глобалното затопляне.

 

Замърсител Ефекти върху здравето, когато е налице висока концентрация на замърсителите 
Азотен диоксид (NO2)
Серен диоксид (SO2)
Тези замърсители дразнят белите дробове, което води до негативни ефекти върху дихателната система
Озон (O3) Той вреди на гърлото и белите дробове и дразни очите
Фини прахови частици (PM10, PM2.5)

Възможно е фините прахови частици, попаднали в белите дробове, да причинят възпаление и влошаване на белодробни и сърдечни заболявания
Въглероден оксид (CO) Той блокира нормалния трансфер на кислород в кръвта. Това може да доведе до съществено намаляване на количеството кислород, което се пренася в сърцето и може да предизвика задушаване
Олово (Pb) Фини прахови частици, които съдържат олово могат да се абсорбират от белите дробове, от там оловото да попадне в кръвта и да повлияе на нервната система и способността на организма да произвежда кръв
 Летливи органични съединения (ЛОС) Някои от тези съединения, като бензен, са токсични, а други, като например бензпирен, могат да доведат до изменение на клетките в тялото

 

Във вид на таблица са показани допустимите прагове за пет от замърсителите на атмосферния въздух и въздействието им върху здравето. Цифрите в таблицата се отнасят за средната концентрация на компонента, мерната единица е микрограма на кубичен метър (μg/m3). (кубичен метър въздух тежи около 1 кг.) Нивото на замърсяване на въздуха се определя от компонента или позицията, която е с най-висока стойност.

 

Качество на въздуха Отражение на качеството на въздуха върху здравето

PM10

PM2.5 

NO2

SO2

O3

 Много нездравословно  Висок риск за здравето  >150  >100  >200  >350 >180 
 Нездравословно  Значителен риск  100-150  50-100  150-200  250-350  130-180
 Умерено  Умерен риск за здравето  50-100  25-50  100-150  150-250  100-130
 Добро  Нисък риск за здравето  <50  <25  <100  <150  <100

 

Замърсяването на въздуха може да доведе до неблагоприятни последици за здравето, особено в уязвимите групи.

Последици за здравето, свързани със замърсяването на въздуха:

 

Качество на въздуха  Последици за здравето, свързани със замърсяването на въздуха
Много нездравословно Хора с алергии и лица със сериозни сърдечни или дихателни проблеми не трябва да стоят в силно замърсени райони. При здрави хора може да се появи инцидентно дразнене на лигавиците и дискомфорт.
Нездравословно Хора с алергии и тези със сериозни сърдечни или дихателни проблеми, трябва да избягват замърсените райони. Чувствителни хора трябва да ограничат престоя си на открито в засегнатите участъци.
Умерено  Последици за здравето могат да настъпят при астматиците. Препоръчително е за чувствителни хора да намалят физическата активност в засегнатото пространство.
Добро  Рискът за здравето е нищожен или липсва.