Качество на въздуха в Бургас МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Мобилната лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух /КАВ/ извършва мониторинг на КАВ с помощта на анализатори за замърсителите - серен диоксид, азотни оксиди, озон, сяроводород, фини прахови частици РМ10, фини прахови частици РМ2.5, бензен и стирен.

Мобилната лаборатория отговаря изцяло на изискванията на Европейското законодателство в областта на контрол качеството на атмосферния въздух.

 

Измервателни уреди за следене на нивата на NO, NOx, NO2 в атмосферата

Принцип на отчитане: Химическа луминесценция, в съответствие с Директива 2008/50/ЕО.

Измервателен уред за SO2

Принцип на отчитане: ултравиолетова флуоресценция, в съответствие с Директива 2008/50/ЕО.

Измервателен уред за H2S

Принцип на отчитане: ултравиолетова флуоресценция с H2S конвертор.

Измервателен уред за O3

Принцип на отчитане: фотометрия в ултравиолетовата област в съответствие с Директива 2008/50/ЕО.

Анализатор за ВТХ - бензен и стирен.

Принцип на отчитане: газов хроматограф, фотойонизационен детектор

 

Измервателен уред за PM10 / PM2.5 частици.

Принцип на отчитане: автоматичен анализатор на принципа на бета абсорбция и подгряваща пробовземна линия. Анализаторът има възможност за определяне на реална средно-часова концентрация, която е налична в реално време.

 

Метеорологични сензори:

Метеорологичната кула - 10 м телескопична метеорологична кула, закрепена към Мобилната станция.

Сензор за сила на вятъра и турбуленция;

Сензор за посока на вятъра;

Сензор за относителна влажност на въздуха;

Сензор за температура на въздуха;

Сензор за нетна радиация (слънчева радиация);

Сензор за атмосферно налягане.

 

Система за извличане на данни в Мобилната станция:

Системата за събиране на данни, интегрирана в Мобилната станция отговаря на основните принципи за съхранение и обработка на данните от измерванията, заложени в Националната система за мониторинг на КАВ на МОСВ в реално време, както и осигурява и реализира пренос на данни в реално време към диспечерския център в Община Бургас.

 

Потребителският софтуер дава възможност за бърза и точна настройка на анализатора в съотвествие със спецификата на газ-анализатора, а също и множество критерии за автоматично валидиране (инвалидиране) на данните от измерването.

Софтуерът осигурява таблично и графично представяне на данните, както и процедура за архивирането им и съхраняването им.