Качество на въздуха в Бургас Проект BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС

Проект BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП

 

Партньори

 • Норвежки институт за изследване на въздуха (NILU)

 • Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

 

Финансиране

 • Бюджет на проекта 377 230 EUR (100 %)

 • ФМ на ЕИП 320 646 EUR (85 %)

 • Бюджет на Община Бургас 56 584 EUR (15 %)

 

Продължителност

 • 16 + 5 месеца

 • Юни 2009 - Март 2011

 

ЦЕЛИ И ИНДИКАТОРИ:

Основна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез прилагане на мерки, които да ограничат изпускането на вредни емисии във въздуха.

Конкретна цел: Да се подобри контрола върху качеството на атмосферния въздух в Бургас.

 

Индикатори

 • брой стационарни станции за измерване качество на атмосферния въздух

базова стойност - 3; целева стойност - 4.

 • брой процедури/програми, осигуряващи качеството на данните

базова стойност - 1; целева стойност - 3

 • брой постоянни информационни канали

базова стойност - 2; целева стойност - 6

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:

 1. Закупена и инсталирана мобилна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух

 • брой населени места, където ще се следи качеството на атмосферния въздух - 22

 • площ, покрита от извършвания мониторинг (480 км2)

 • брой параметри,измервани от новозакупената мобилна лаборатория - 8

2. Повишаване информираността на обществеността и проведени обучения

 

3. Предприети мерки за информация и публичност

 • създадена Internet страница; издадени и разпространени информационни материали

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейност 1.

Закупуване и инсталиране на мобилна лаборатория за управление и мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

 

Дейност 2.

Оценка на съществуващата мрежа от мерки, база-данни; разработване на интернет страница с цел информиране на населението за качеството на атмосферния въздух.

 

Дейност 3.

Провеждане на обучения и трансфер на добри практики.

 

Дейност 4.

Управление на проекта и дейности за информиране на обществеността и визуализация на проекта