Качество на въздуха в Бургас СТИРЕН (Стирол)

СТИРЕН (Стирол)

 

Източници

Стиренът е летлива безцветна течност, използвана за производство на полимери. Източници на замърсяване на въздуха са главно нефтохимическата промишленост и производството на пластмаси и смоли.

 

Влияние върху човешкото здраве

Стиренът прониква в организма при вдишване и в малка степен чрез кожата. Разпространява се бързо в организма и се натрупва основно в мастната тъкан. Предизвиква възпаление на очите, смущения в храносмилателната система и депресия. Метаболитите на стирола се елиминират с урината.
При професионална експозиция на стирен е наблюдавано дразнене на дихателните пътища и конюктивата. Въздействието върху централната нервна система се изразява в отпадналост, умора, главоболие, замаяност, което се наблюдава при концентрации на стирена над 200
mg/m3. Продължителна експозиция на стирен може да доведе до нарушение в ЕЕГ (електроенцефалограмата). Установено е, че обонятелният праг на стирена е 70 μg/m3.
Данните за евентуален мутагенен и канцерогенен ефект при експозиция на стирен са ограничени и не са убедителни. Международната агенция по проучване на рака го класифицира като канцероген от група 3.
Прагът на токсично действие върху населението е приет на база на наблюдения върху хора експонирани на токсичното действие на стирена, при осигуряване на 10-кратен интервал на безопасност, като се приеме концентрацията 800
μg/m3 (0.8 mg/m3) за 24-часова експозиция.

 

Законодателство

Нашето законодателство приема ПДК за стирен в атмосферния въздух следните концентрации (Наредба № 14, ДВ, бр. 14/2004 г.):

- максимално еднократна ПДК (60-минутна експозиция) - 0,005 mg/m3;
- средноденонощна ПДК (за 24-часова експозиция) - 0,003
mg/m3.