Качество на въздуха в Бургас АЗОТЕН ДИОКСИД

АЗОТЕН ДИОКСИД

 

Източници

Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои промишлени предприятия, тютюнопушенето. Под въздействието на интензивна слънчева светлина и в присъствие на летливи органични съединения в атмосферния въздух азотният диоксид взаимодейства химически, в резултат на което се образува вторичният замърсител - озон.

 

Влияние върху човешкото здраве

Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-голяма част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него може да се задържи дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да причини структурни промени в белия дроб. Вредното въздействие на този замърсител се отразява предимно върху дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично болните с респираторни инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на азотния диоксид са болните от белодробна астма.
Установено е, че при кратковременна експозиция, най-ниската концентрация, при която се наблюдава ефект върху астматици (в течение на 1 час) е 560μ
g/m3, която служи като основа за определяне на допустимите граници за замърсяване на въздуха.

 

Законодателство

Наредба №12 (ДВ, бр. 58/2010 г.) определя следните норми за азотен диоксид:

- средночасова норма за опазване на човешкото здраве /НОЧЗ/ за 1 час - 200 μg/m3;
- средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – за една календарна година - 40
μg/m3;
- алармен праг - 400
μg/m3, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация.

 

При повишаване на алармените концентрации се налага прилагането на мерки за ограничаване на вредното въздействие на замърсителя.