Качество на въздуха в Бургас БЕНЗЕН

БЕНЗЕН

 

Източници

Бензенът е лека безцветна течност с характерна миризма, слабо разтворим във вода.
Използва се предимно като суровина в химическата промишленост. В атмосферата се изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол (бензиностанции и рафинерии).

 

Влияние върху човешкото здраве

Бензенът се абсорбира в организма при вдишване. Много слабо прониква през кожата. В организма по-голямата част метаболира до фенол. Около 30 % се отделят от организма непроменен чрез издишвания въздух. Причинява ускорено сърцебиене, главоболие и оказва влияние върху имунната система.
Продължителна експозиция на токсични нива бензен уврежда костния мозък и води до панцитопения. Ранните прояви на токсичност са анемия, левкопения или тромбоцитопения. При тежки отравяния се развива апластична анемия. Бензенът е известен канцероген от група 1. Описани са много случаи на миелобластна и еритробластна левк
eмия при професионална експозиция.
Данните за канц
eрогенния ефект на бензена при хора са набрани предимно при професионална експозиция. Необходимо е да се избягва дълготрайна експозиция при висока концентрация.
Риск от заболяване от левк
eмия при експозиция от 1 μg/m3 бензен през целия живот, се определя на 4 - 10 -6. Не съществува безопасна концентрация.

 

Законодателство

Наредба №12 (ДВ, бр. 58/2010 г.) определя следните норми за бензен:

- средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – за една календарна година - 5 μg/m3.