Качество на въздуха в Бургас Показания

Показания

Състояние на въздуха към 01.12.2023 20:52
SO2 NO2 O3 H2S PM10PM2.5БензенСтирол Общо
Долно Езерово
много добро 44.3 ug/m3 много добро 20.6 ug/m3 много добро 34.8 ug/m3 много добро 0.0029 mg/m3 добро 32.2 ug/m3 няма данни 2.5 ug/m3няма данни
Меден Рудник
много добро 12.5 ug/m3 много добро 21.6 ug/m3 много добро 34.9 ug/m3 много добро 0.0021 mg/m3 много добро 18.1 ug/m3 няма данни 0.6 ug/m3няма данни
Бургас OPSIS
много добро 21.4 ug/m3 много добро 51.4 ug/m3 много добро 30.5 ug/m3 няма данни няма данни няма данни 1.6 ug/m3много добро 0.9 ug/m3
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро 48.5 ug/m3 много добро 28.0 ug/m3 много добро 40.2 ug/m3 много добро 0.0005 mg/m3 добро 27.1 ug/m3 много добро 8.0 ug/m3 0.7 ug/m3много добро 0.1 ug/m3
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро 14.2 ug/m3 няма данниняма данниняма данни

Общо състояние към 01.12.2023 20:52
добро

Данни от МОБИЛНА СТАНЦИЯ

Азотен диоксид

Азотен диоксид

Бензен

Бензен

Озон

Озон

Серен диоксид

Серен диоксид

Сероводород

Сероводород

Стирен

Стирен

Фини прахови частици < 10um

Фини прахови частици < 10um

Фини прахови частици < 2.5um

Фини прахови частици < 2.5um
Атмосферни замърсители и съответните пределно допустими концентрации
Атмосферен замърсител Формула Норма за опазване на
човешкото здраве
Праг за информиране
на населението
Алармен праг
Азотен диоксид NO2 200 µg/m3 за час   400 µg/m3 за час
Въглероден оксид CO 10 mg/m3 за 8 часа    
Озон O3 120 µg/m3 за 8 часа 180 µg/m3 за час 240 µg/m3 за час
Серен диоксид SO2 350 µg/m3 за час
125 µg/m3 за денонощие
  500 µg/m3 за час
Сероводород H2S  0.015 mg/m3 за денонощие    
Стирен Stirol 5 µg/m3 за час
3 µg/m3 за денонощие
   
Фенол Fenol 20 µg/m3 за час
10 µg/m3 за денонощие
   
Фини прахови частици < 10um PM10  50 µg/m3 за денонощие