Система за контрол качеството на атмосферния въздух

 • Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха се състои от 60 стационарни пункта, в т.ч. 30 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 14 автоматични измервателни станции (АИС), 5 ръчни пункта на НИМХ, 11 ДОАС системи.
 • Пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) са разположени в 36 населени места.
 • Информацията за състоянието на атмосферния въздух от всички пунктове за мониторинг постъпва в централен диспечерски пункт в ИАОС - София.
 • На локално ниво информацията постъпва в регионални диспечерски пунктове, разположени в съответните РИОСВ.

Възможности на системата за контрол качеството на атмосферния въздух:

 • Определяне нивото на замърсяване на атмосферния въздух;
 • Определяне посоката на евентуалните източници на замърсяване на въздуха;
 • Прогнозиране качеството на атмосферния въздух на база на достоверна информация, събрана за дълъг период от време;
 • Предоставяне на компетентните органи на достоверна информация за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

На информационните табла, разположени в гр. Бургас и кв. Долно Езерово се представят данни за концентрациите на следните атмосферни замърсители и метеорологични параметри, регистрирани от съответните автоматични измервателни станции:

Показатели и норми за качеството на атмосферния въздух

 • Опазването на атмосферния въздух в Р България е регламентирано в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45 от 1996 г., посл. изм. ДВ бр. 101 от 2015 г.), както и в подзаконовите нормативни актове към него, като законодателството ни е изцяло хармонизирано със законодателството на ЕС.
 • Информация относно правната рамка за качеството на въздуха на Европейския съюз може да бъде намерена в Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа.
 • Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, са нивата на суспендирани частици; фини прахови частици; серен диоксид; азотен диоксид и/или азотни оксиди; въглероден оксид; озон; олово (аерозол); бензен; полициклични ароматни въглеводороди; тежки метали - кадмий, никел и живак; арсен.
 • Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух регламентира нормите за опазване на човешкото здраве на изброените замърсители.
 • Наредба №14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места определя ПДК на специфични замърсители на атмосферния въздух, например за сероводород (5 µg/m3 за един час) и стирен (5 µg/m3 за един час).

Данните постъпват в реално време в Регионалната база данни за КАВ на РИОСВ-Бургас (респективно, националната база данни за КАВ в ИАОС) и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от РИОСВ/ИАОС.

Атмосферни замърсители и съответните норми за опазване на човешкото здраве
Атмосферен замърсител Формула Норма за опазване на
човешкото здраве
Праг за информиране
на населението
Алармен праг
Азотен диоксид NO2 200 µg/m3 за час   400 µg/m3 за час
Въглероден оксид CO 10 mg/m3 за 8 часа    
Озон O3 120 µg/m3 за 8 часа 180 µg/m3 за час 240 µg/m3 за час
Серен диоксид SO2 350 µg/m3 за час
125 µg/m3 за денонощие
  500 µg/m3 за час
Сероводород H2S  0.015 mg/m3 за денонощие    
Стирен Stirol 5 µg/m3 за час
3 µg/m3 за денонощие
   
Фенол Fenol 20 µg/m3 за час
10 µg/m3 за денонощие
   
Фини прахови частици < 10um PM10  50 µg/m3 за денонощие    

Предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух на локално ниво

 • МОСВ е изготвило "Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели", която регламентира реда и начините за предоставяне информация на населението при превишаване на установените норми.
 • Съгласно изискванията на инструкцията в случай на превишаване на установените алармени прагове и показатели, не по-късно от 60 минути от момента на отчитане на третата надпрагова средночасова концентрация на серен или азотен диоксид РИОСВ уведомяват обществеността.
 • Информацията, която се изпраща на ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване в случаите на превишаване на установените алармени прагове и показатели дава възможност за своевременно уведомяване на населението, а също така съдържа и информация за събитието, здравен риск и предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението.

Ежедневно в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на МОСВ се изготвя Бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната. Бюлетинът се публикува всеки ден на интернет страницата на ИАОС на адрес:
http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/bulletins.html